Salcombe Regis Church

Goldsmith Street, Exeter

Kings Nympton, Devon